Αποσπάσεις εκπαιδευτικών

κατηγορία: Εκπαιδευτικές Ειδήσεις
Εκτύπωση
alfavita.gr: Πως θα γίνουν φέτος οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή από Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Μουσικά Γυμνάσια-Λύκεια, Καλλιτεχνικά Γυμνάσια-Λύκεια,Σ.Μ.Ε.Α. και Τμήματα Ένταξης, Πειραματικά Σχολεία, Διαπολιτισμικά Σχολεία  και σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ
 
Για την καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερομένων η alfavita.gr παρουσιάζει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί για τις αποσπάσεις από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή από Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Μουσικά Γυμνάσια-Λύκεια, Καλλιτεχνικά Γυμνάσια-Λύκεια, Σ.Μ.Ε.Α. και Τμήματα Ένταξης, Πειραματικά Σχολεία, Διαπολιτισμικά Σχολεία  και σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 
Α. Αποσπάσεις από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή από Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Μουσικά Γυμνάσια-Λύκεια, Καλλιτεχνικά Γυμνάσια-Λύκεια, Σ.Μ.Ε.Α. και Τμήματα Ένταξης, Πειραματικά Σχολεία, Διαπολιτισμικά Σχολεία
 
Μετά τις Μεταθέσεις που αναμένεται να ανακοινωθούν εντός του Μαρτίου ακολουθούν οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών
 
Τρεις επισημάνσεις:
Εφιστάται η προσοχή στους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να αποσπασθούν και δεν έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο στην οργανική τους θέση, ότι ο χρόνος απόσπασης δεν θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην οργανική τους θέση.
Επισημαίνεται ότι όσοι διορίστηκαν στα δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν τη διετή υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.3328/05, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης  απόσπασης.
Υπενθυμίζεται στους εκπαιδευτικούς ότι τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του παραπάνω νόμου.
 
      Υποβολή Αιτήσεων - Προθεσμίες:
 Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπασθούν για το διδακτικό έτος 2009 ? 2010, θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση σε χρόνο που θα ορίσει το ΥΠΕΠΘ, μέσω του ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης αιτήσεων αποσπάσεων, στο πλησιέστερο Γραφείο (ή Γραφείο Ε.Ε) ή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου θα καταθέσουν και τα δικαιολογητικά.
 Επισημαίνεται ότι αιτήσεις απόσπασης θα υποβάλλονται μόνο μέσω των περιφερειακών υπηρεσιών (γραφεία ή διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και όχι απευθείας στο Υπουργείο.
                                                        
   Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση για απόσπαση μέχρι και για πέντε Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (και ένα μόνο φορέα) 
 Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός έχει υποβάλει αίτηση απόσπασης και σε υπηρεσίες ή φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η ικανοποίηση της αίτησης αυτής αποκλείει την εξέταση των λοιπών αιτήσεων.
 
Μετά την υποβολή των αιτήσεων δεν θα γίνονται δεκτές τροποποιήσεις (προσθήκες ή διαγραφές) των Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. απόσπασης.
   Ανάκληση της αίτησης απόσπασης δεν θα γίνεται δεκτή, εκτός εάν οι λόγοι τους οποίους επικαλείται ο εκπαιδευτικός έχουν προκύψει μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ
 
1.      Αποσπάσεις εκπαιδευτικών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 5 περ. Γ΄ του άρθρου 16 (Ν 1566/85).
 Οι εκπαιδευτικοί, για τους οποίους συντρέχει ένας από τους λόγους που αναφέρονται στις προαναφερόμενες διατάξεις και επιθυμούν να αποσπασθούν, θα υποβάλουν αίτηση στο πλησιέστερο Γραφείο ή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ελέγξουν προσεκτικά την αίτηση που θα εκτυπώσει ο χρήστης του συστήματος και να την υπογράψουν μετά την τελική εισαγωγή των στοιχείων τους. Η αίτησή τους θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία των λόγων απόσπασης που επικαλούνται, (όπως βεβαίωση κρατικού νοσοκομείου για περιπτώσεις ασθενείας, βεβαίωση της υπηρεσίας τού ή τής συζύγου για την περίπτωση συνυπηρέτησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση φοίτησης τέκνων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ στην οποία να αναγράφεται το έτος και το εξάμηνο που φοιτούν κ.λπ.). Όλα τα δικαιολογητικά, που θα πρέπει να έχουν εκδοθεί πρόσφατα, μαζί με όλες τις αιτήσεις, αποστέλλονται σε ένα μόνο φάκελο μεγέθους Α4, από τις υπηρεσίες στις οποίες υποβλήθηκαν, στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 
2.      Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Μουσικά Γυμνάσια  και Λύκεια.
Στην αναμενόμενη Εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ η οποία θα ανακοινωθεί εντός του Μαρτίου θα ορίζεται ποιοι εκπαιδευτικοί θα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης
 
3.      Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:
Οι εκπαιδευτικοί που θα έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία έως 31 Αυγούστου 2009 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ως μόνιμοι, αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι).
 
4.       Αποσπάσεις εκπαιδευτικών (μη ειδικού προσωπικού) σε Σ.Μ.Ε.Α., Τμήματα Ένταξης, καθώς και  σε Πειραματικά Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 
Τυχόν κενές θέσεις στα σχολεία αυτά θα καλυφθούν με απόσπαση εκπαιδευτικών είτε από τους ανήκοντες οργανικά σε σχολεία του νομού είτε από εκπαιδευτικούς που είναι στη διάθεση του οικείου κατά περίπτωση συμβουλίου. Οι αποσπάσεις αυτές γίνονται με απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και γνώμη του οικείου συμβουλίου.
Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός επιθυμεί να τοποθετηθεί σε ένα από τα παραπάνω σχολεία που όμως ανήκει σε άλλο ΠΥΣΔΕ από αυτό της οργανικής του θέσης, υποβάλλει αίτηση απόσπασης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και στη συνέχεια, εφόσον ικανοποιηθεί το αίτημα του , υποβάλλει νέα αίτηση στο ΠΥΣΔΕ που αποσπάστηκε για την τοποθέτηση του σε ένα από τα συγκεκριμένα σχολεία.
 Συγκεκριμένα για τις αποσπάσεις μη ειδικού προσωπικού σε Σ.Μ.Ε.Α. και τμήματα Ένταξης, σας γνωρίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που θα αποσπασθούν σ? αυτές τις σχολικές μονάδες πρέπει να έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. Α4 του Ν.2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78Α΄/14-3-2000), όπως αυτό τροποποιήθηκε κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267Α΄/20-11-2003 ).
 
5.      Αποσπάσεις εκπαιδευτικών για τα Διαπολιτισμικά Σχολεία.
Τυχόν κενές θέσεις στα Διαπολιτισμικά σχολεία θα καλυφθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της προηγούμενης παραγράφου. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι για απόσπαση στα σχολεία αυτά θα πρέπει να διαθέτουν αυξημένα προσόντα που να μπορούν να αποδείξουν με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Πιστοποιητικό για τη γνώση ξένης γλώσσας (κατά προτεραιότητα της μητρικής γλώσσας της πλειοψηφίας των μαθητών).
β. Βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων σχετικών με τη διδασκαλία σε παλιννοστούντες μαθητές.
γ. Βεβαιώσεις για τυχόν προϋπηρεσία τους σε Διαπολιτισμικά Σχολεία ή  σε Σχολεία του Εξωτερικού.
 
6.      Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας
Για αποσπάσεις σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας θα εκδοθεί εγκύκλιος από την αρμόδια υπηρεσία (ΙΔΕΚΕ). Όσον αφορά τις αποσπάσεις στο ΙΔΕΚΕ και στη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, για γραμματειακή υποστήριξη, θα υποβάλλονται χειρόγραφες αιτήσεις στη Διεύθυνση ΙΔΕΚΕ, Αχαρνών 417, ΤΚ 111 43. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν παράλληλα αίτηση απόσπασης για ΠΥΣΔΕ ή φορέα.
 
7.      Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε ΚΔΑΥ
Για αποσπάσεις σε ΚΔΑΥ θα  εκδοθεί εγκύκλιος από την αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ ).
 
 
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ:
Δικαίωμα υποβολής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης για απόσπαση έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης, με εξαίρεση τις παρακάτω περιπτώσεις εκπαιδευτικών:
 
α) Όσων διορίστηκαν στα δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν τη διετή υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.3328/2005.
β) Όσων είναι στελέχη της εκπαίδευσης (Σχολικοί Σύμβουλοι, Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Γραφείων, Τμημάτων Εκπαίδευσης, Διευθυντές και Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων) και η θητεία των οποίων λήγει μετά τις 31-08-2009.
γ) Όσων υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά τις 31-08-2009.
 
Αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών των παραπάνω περιπτώσεων δεν γίνονται δεκτές
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποσπώνται και τους χορηγηθεί/ανανεωθεί η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές, θα πρέπει υποχρεωτικά να ανακαλέσουν είτε την άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης είτε την απόσπασή τους 
 
Β. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
 
·         Μόνον όσοι εκπαιδευτικοί αποσπώνται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ., στα Γραφεία των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης και στον Ο.Ε.Ε.Κ., με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ 186Α΄), θεμελιώνουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης και λαμβάνουν μονάδες μετάθεσης της οργανικής τους θέσης.
·         Επίσης, θεμελιώνουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης, αλλά λαμβάνουν μονάδες συνθηκών διαβίωσης του σχολείου της έδρας της υπηρεσίας στην οποία αποσπάστηκαν, όσοι εκπαιδευτικοί αποσπώνται στα σχολεία του Αρμενικού Κυανού Σταυρού και της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας, στο Δημοτικό Σχολείο Ισραηλινής κοινότητας Αθηνών, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) και στην Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης.
Σε κάθε άλλη περίπτωση απόσπασης εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ. με τις διαδικασίες του Ν.2740/99 (ΦΕΚ 186Α΄), οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν μονάδες συνθηκών διαβίωσης της πλησιέστερης σχολικής μονάδας προς την υπηρεσία όπου αποσπάστηκαν, χωρίς να λογίζεται ότι υπηρετείται κατ? αυτόν τον τρόπο η οργανική τους θέση. 
 
Διαδικασία Αποσπάσεων:
α) Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ γίνονται με υπουργική απόφαση, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.), που λειτουργεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου
β) Οι αποσπάσεις στα Γραφεία των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης γίνονται με υπουργική απόφαση, ύστερα από γνώμη των κατά τόπους ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ
γ) Οι αποσπάσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων γίνονται με υπουργική απόφαση, ύστερα από πρόταση των αρμοδίων καθ? ύλη οργάνων των νομικών αυτών προσώπων. Στην πρόταση θα αναφέρεται το έργο που θα κληθούν να διεκπεραιώσουν οι υπό απόσπαση εκπαιδευτικοί. Στην παρούσα εγκύκλιο δεν περιλαμβάνεται η κατηγορία αποσπάσεων σε σχολικές ή άλλες βιβλιοθήκες παρά μόνο σε Δημόσιες του Ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141Α΄).
 
Ειδικότερα για τις αποσπάσεις στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ:
Οι προτεινόμενοι για απόσπαση εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν σχέση με την ειδικότητα του Τμήματος που τους προτείνει, με σχετική αιτιολόγηση.
Οι εκπαιδευτικοί που θα αποσπασθούν σε Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ  θα ασκούν με ευθύνη των Προέδρων των Τμημάτων των Πανεπιστημίων ή των Προϊσταμένων αντίστοιχα των ΤΕΙ έργο σχετικό μόνο με υποβοήθηση των Τμημάτων σε πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών.
Σε αντίθετη περίπτωση, καμία απόσπαση δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω έλλειψης εκπαιδευτικού προσωπικού.
 
Τυχόν υποβληθείσες πριν από την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου προτάσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.
  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι εκπαιδευτικοί που, σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδιαφέρονται να αποσπαστούν για το σχολικό έτος 2009-2010 σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα κληθούν, σε συγκεκριμένη ημερομηνία που θα ορίζεται με Εγκύκλιο ου ΥΠΕΠΘ να υποβάλουν αίτηση  μέσω του ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης αιτήσεων αποσπάσεων υποβάλλοντας παράλληλα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο πλησιέστερο Γραφείο (ή Γραφείο Ε.Ε.)  ή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν έναν μόνο φορέα και (σύμφωνα με την αντίστοιχη εγκύκλιο αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ) μέχρι 5 ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ. Εάν για έναν εκπαιδευτικό ικανοποιηθεί αίτηση απόσπασης σε φορέα, στη συνέχεια δεν εξετάζεται η αίτησή του για απόσπαση σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ.
Αιτήσεις που δεν θα υποβληθούν μέσω του ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος και δεν θα επικυρωθούν από τις Διευθύνσεις ή τα Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν θα ληφθούν υπόψη. Σε καμία περίπτωση η αίτηση δεν θα υποβάλλεται απευθείας από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ ή στον φορέα στον οποίο ενδιαφέρονται να αποσπαστούν.
Παράλληλα με την καταχώριση της αίτησής τους στο ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης αποσπάσεων, οι εκπαιδευτικοί καταθέτουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα (όχι παραπάνω από 500
λέξεις) στο οποίο αναφέρονται τα τυχόν πρόσθετα τυπικά προσόντα (μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και εργασίες, μελέτες, εμπειρία στη χρήση νέων τεχνολογιών) και ο συνολικός χρόνος απόσπασης εκτός οργανικής θέσης.
Οι εκπαιδευτικοί που ζητούν απόσπαση στον Ο.Ε.Ε.Κ. οφείλουν να δηλώνουν στην αίτηση με σειρά προτίμησης τα Ι.Ε.Κ., στα οποία  ενδιαφέρονται να τοποθετηθούν, σε περίπτωση ικανοποίησης της αίτησης απόσπασής τους.
Υπενθυμίζεται στους εκπαιδευτικούς ότι τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 (ΦΕΚ 75Α΄) και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του παραπάνω νόμου.
 
ΚΩΛΥΜΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ:
Δικαίωμα υποβολής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης για απόσπαση έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης, με εξαίρεση τις παρακάτω περιπτώσεις εκπαιδευτικών:
α) Όσων διορίστηκαν στα δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν τη διετή υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.3328/2005 (ΦΕΚ 80Α΄).
β) Όσων είναι στελέχη της εκπαίδευσης (Σχολικοί Σύμβουλοι, Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Γραφείων, Τμημάτων Εκπαίδευσης, Διευθυντές και Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων) και η θητεία των οποίων λήγει μετά τις 31-08-2008.
γ) Όσων υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά τις 31-08-2009.
Αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών των παραπάνω περιπτώσεων δεν γίνονται δεκτές.
 
      ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1.      Εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποσπώνται και τους χορηγηθεί/ανανεωθεί η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές, θα πρέπει υποχρεωτικά να ανακαλέσουν είτε την άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης είτε την απόσπασή τους.
2.   Αιτήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 για τα ΠΕΚ και τον ΟΕΕΚ/ΙΕΚ     
      δεν θα γίνονται δεκτές.

« επιστροφή στη κατηγορία Εκπαιδευτικές Ειδήσεις
Κυριακή, 24 Ιούλ 2016

Αποστολή Ειδήσεων

Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τα νέα του συλλόγου μας παρακαλούμε συμπληρώστε το e-mail σας:
Διαγραφή